کودک نوپا

دو سالگی کودک نوپا (رشد هفته به هفته)

ماه هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم
13ماهگی
14ماهگی
15ماهگی
16ماهگی
17ماهگی
18ماهگی
19ماهگی
20ماهگی
21ماهگی
22ماهگی
23ماهگی